Bolero EKOPARK, Warszawa

Budynek mieszkalny w Warszawie w kompleksie EKOPARK, ul. Biały Kamień 5. PUM 7600m2. Realizacja 2004. Inwestor: EKOPARK S.A. 

Apartment house in Warsaw, EKOPARK, Useable floor area 7600m2. Client: EKOPARK S.A. The building has been completed, 2004

 

bolero 1 - 710 bolero 2 - 710 bolero 3 - 710 bolero 4 - 710 bolero 5 - 710bolero 6 - 710   bolero 8 - 710bolero 9 - 710